[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5        
Bakugan fanclub season 4.0
Bakugan FC season 4 là nơi hội tụ của các fan bakugan .Đến đây bạn có thể giao đấu với nhau,mua bán bakugan,trao đổi về bakugan ..v.v.... để hiểu thêm phần nào về Bakugan-Những chiến binh mạnh mẽ nhất ! Nào,hãy để một phần trong tim bạn cho BAKUGAN !!

Bakugan fanclub season 4.0


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpĐăng kýĐăng Nhập
Rất vui được tiếp đón bạn tại BakuganFC. Nhưng diễn đàn bị lỗi ko post dc bài, mong các bạn ghé qua nhà mới của chúng mình với link : http://mybest.forumvi.com Chân thành cám ơn.
Thống kê các bài viết mới nhất
  • Hỗ trợ Online


camhung123

FabiaSheen
Top posters
Mizu_Lucifer
[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Poll_left[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Fire-background-seamless-abstract-1[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Poll_right 
Alisa_Kito
[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Poll_left[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Fire-background-seamless-abstract-1[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Poll_right 
Hikari Yamabuki
[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Poll_left[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Fire-background-seamless-abstract-1[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Poll_right 
Tsuki_Kazami
[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Poll_left[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Fire-background-seamless-abstract-1[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Poll_right 
Dream_Darkon
[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Poll_left[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Fire-background-seamless-abstract-1[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Poll_right 
Namihara_Nollen
[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Poll_left[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Fire-background-seamless-abstract-1[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Poll_right 
Mioko_Ishiyama
[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Poll_left[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Fire-background-seamless-abstract-1[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Poll_right 
Ice_n_Dark
[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Poll_left[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Fire-background-seamless-abstract-1[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Poll_right 
FaBiaSheen
[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Poll_left[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Fire-background-seamless-abstract-1[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Poll_right 
lelouch
[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Poll_left[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Fire-background-seamless-abstract-1[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Poll_right 

|

[Bakugan fanfic] The wings of angel

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5
Mon Aug 01, 2011 8:41 pm
#101
Lies - ....đã lừa dối tôi
Mioko_Ishiyama
Mioko_Ishiyama
Bakugan Legendary

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
1223/50000

Tài năng:20%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 1223
BKGC BKGC : 1112
Điểm đóng góp : 22
Age : 20
Stt : Lies - ....đã lừa dối tôi
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] The wings of angel


Hì,nee-chan vào ủng hộ fic của em đêy ^^

Hydron mới ra viện là bị Volt kéo đi đâu mất biệt

Íiiii! Anh Keith lạnh lùng ư - thế mà cũng biết ghen ^^~

Anh Lync cẩn thận nhớ! Chuẩn bị bông băng thúôc đỏ nhoa ^^~

Haiz,anh Gus vô tâm ghê,anh Keith giận bi giờ

Thôi,com lảm nhảm cho em thía là đủ.Mong chap mới

*rùng mình*

Tài Sản của Mioko_Ishiyama

Pet
Pet:

Chữ ký của thành viên

Sun Sep 25, 2011 4:55 pm
#102
Akira_Yami
Akira_Yami
Member

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
7/50000

Tài năng:20%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 7
BKGC BKGC : 7
Điểm đóng góp : 1
Age : 20
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] The wings of angel


Moi nguoi copy ra word roi chinh VNI-Times doc nha , khong hieu sao copy len no bi the nay
Chap 12 : Ghen (p2)
Lync ra veà , khoâng queân ñeå laïi lôøi nhaén “Ngaøy mai caäu nhôù ñeán Wonder Park luùc 9 giôø saùng nheù ! Caû lôùp chôø caäu”
Gus taïm bieät Lync roài vui veû quay vaøo , ngaøy mai laø caäu ñaõ coù theå gaëp laïi ban beø roài , cuõng ñaõ maáy naêm chöù ít oûi gì . Gus boãng nhìn sang Keith ( queân beùn anh yù naõy giôø , giôø môùi chòu nhìn aø ? = = ) vaø ngaïc nhieân vì göông maët dòu daøng maø anh coù töø luùc soáng chung vôùi caäu ñaõ bieán ñi ñaâu maát , thay vaøo ñoù laø göông matë laõnh ñaïm , laïnh luøng maø anh töøng sôõ höõu khi eùp buoäc caùc coâng ty khaùc phaûi cuùi ñaàu hoaëc phaûi phaù saûn tröôùc coâng ty Phantom .
Nheø nheï chaïm vai Keith , Gus hoûi :
- Anh coù chuyeän böïc mình aø ?
- Khoâng ! Caäu khoâng caàn baän taâm ñeán toâi ñaâu – Keith traû lôøi , gioïng noùi laïnh nhö baêng ñaâm xuyeân traùi tim Gus.
Gus coá hoûi laïi :
- Neáu coù chuyeän gì thì cöù noùi cho em nghe ñi , chaúng phaûi anh töøng noùi laø anh raát thích em sao ? Vaäy thì anh neân chia seû vôùi em moät chuùt chöù
- Vaäy traû lôøi toâi : Ngöôøi luùc naõy laø ai ?
- Uhm …ñoù laø Lync , baïn cuøng lôùp vôùi em hoài trung hoïc , caäu aáy raát hoøa ñoàng vaø vui tính , luùc em bò baét naït coøn giuùp ñôõ em – Gus cöôøi
- Thaät laø baïn ?
- Daï 1 Nhöng sao anh laïi hoûi vaäy ?
Keith quay laïi vaø oâm chaët laáy Gus trong voøng tay mình , anh noùi :
- Em coù bieát laø anh khoâng muoán em nhìn baát cöù ai baèng aùnh maét ñoù , khoâng muoán em naém tay ai ngoaøi anh caû . Anh ñaõ maát raát nhieàu roài ..cha…meï…em gaùi….Anh khoâng muoán mình khoâng theå giöõ laïi caû em…
Gus khoâng noùi gì , nheø nheï voøng tay oâm laáy Keith . Ngöôøi maø caäu yeâu luùc naøo cuõng maïnh meõ , cöùng raén nhöng naøo ngôø anh laïi sôï maát maùt ñeán theá…vì anh ñaõ maát nhieàu laém roài …. Gus cöôøi vaø noùi nhoû vôùi Keith baèng gioïng hôi xaáu hoå :
- Em bieát …thoâi thì hoâm nay em laøm gì cho anh ..cuõng ñöôïc
- Thaät khoâng ? – Keith hoûi , gioïng coù hôi aùm muoäi
- Ô … Thaät
- Vaäy anh muoán em laø cuûa anh
Noùi roài nhaán ngöôøi Gus xuoáng sopha , ñaët moäi mình lean moâi ngöôøi kia , moät vò ngoït dòu nheï nhö vò ngoït cuûa anh ñaøo vaø moät muøi höông cuûa nöôùc hoøa vôùi muøi cuûa hoa cuùc vaøng …moät tuyeät phaåm . Moät nuï hoân ñaët treân coå , Gus noùi ngaét quaõng :
- Ñöøng…nhoät…nhoät quaù hihi !
- Noùi yeâu anh ñi roài anh tha cho em
- Em yeâu anh , yeâu anh maø ! Ñöøng laïi ñi haha – Gus nhoät ñeán möùc baät cöôøi
- Khoâng ñöôïc noùi laáy leä !
- Em raát yeâu anh ….thaät ñaáy – Nhìn vaøo maét Keith , Gus mæm cöôøi dòu daøng vaø nhaän laïi moät aùnh nhìn say name vaø nuï cöôøi dòu daøng töø Keith cuøng tieáng thì thaàm “ anh cuõng…raát yeâu em” , nuï cöôøi naøy ..duø coù theá naøo Gus cuõng khoâng bao giôø huûy hoaïi noù , thaät söï …caäu yeâu Keith raát nhieàu.
( to be continue)

Tài Sản của Akira_Yami


Chữ ký của thành viên

Sun Sep 25, 2011 8:20 pm
#103
bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý
Alisa_Kito
Alisa_Kito
Bakugan Legendary

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
1670/50000

Tài năng:19%

Liên lạc
http://slamdunk.forum-viet.com/

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 1670
BKGC BKGC : 3430
Điểm đóng góp : 23
Age : 19
Stt : bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] The wings of angel


*xịt máu mũi*
lãng mạng quá đi mất
anh Keith hết hiểu làm ùi nhóe ^^

Tài Sản của Alisa_Kito

Pet
Pet:

Chữ ký của thành viên

Mon Sep 26, 2011 7:37 am
#104
Akira_Yami
Akira_Yami
Member

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
7/50000

Tài năng:20%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 7
BKGC BKGC : 7
Điểm đóng góp : 1
Age : 20
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] The wings of angel


Con 2 chap nua la hoan thanh ui , cam on em da ung ho nha ^^

Tài Sản của Akira_Yami


Chữ ký của thành viên

Mon Sep 26, 2011 11:21 am
#105
Mình iu onee-chan và chị 3 nhất
Mizu_Lucifer
Mizu_Lucifer
Bakugan Legendary

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
2746/50000

Tài năng:20%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 2746
BKGC BKGC : 5036
Điểm đóng góp : 15
Age : 20
Stt : Mình iu onee-chan và chị 3 nhất
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] The wings of angel


ai da fic tuyệt vời wa' đi *bay bay*
mà chị Aki vs anh Hika vik' nhanh cho em đọc nhớ, bấn wa' ùi *lăn lộn*
mong chap mới~

Tài Sản của Mizu_Lucifer

Pet
Pet:

Chữ ký của thành viên

Mon Sep 26, 2011 9:32 pm
#106
Đừng tự hào vì nghèo mà học giỏi. Hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo
Hino_Asa
Hino_Asa
Bakugan Player

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
69/50000

Tài năng:19%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 69
BKGC BKGC : 62
Điểm đóng góp : 1
Age : 19
Stt : Đừng tự hào vì nghèo mà học giỏi. Hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] The wings of angel


Akira ơi, mình ko đọc được chap, nó hiện kí tự gì ấy, dịch ko ra. Mong bạn xem lại, nếu được post lại cho mình (ca,s ơn nhiều)

Tài Sản của Hino_Asa

Pet
Pet:

Chữ ký của thành viên

Mon Sep 26, 2011 10:53 pm
#107
Mình iu onee-chan và chị 3 nhất
Mizu_Lucifer
Mizu_Lucifer
Bakugan Legendary

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
2746/50000

Tài năng:20%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 2746
BKGC BKGC : 5036
Điểm đóng góp : 15
Age : 20
Stt : Mình iu onee-chan và chị 3 nhất
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] The wings of angel


Hino_Asa đã viết:
Akira ơi, mình ko đọc được chap, nó hiện kí tự gì ấy, dịch ko ra. Mong bạn xem lại, nếu được post lại cho mình (ca,s ơn nhiều)
a bạn copy ra word rùi chỉnh VNI-Times thì sẽ đọc dc ấy mà ^^~

Tài Sản của Mizu_Lucifer

Pet
Pet:

Chữ ký của thành viên

Fri Sep 30, 2011 8:15 pm
#108
Đừng tự hào vì nghèo mà học giỏi. Hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo
Hino_Asa
Hino_Asa
Bakugan Player

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
69/50000

Tài năng:19%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 69
BKGC BKGC : 62
Điểm đóng góp : 1
Age : 19
Stt : Đừng tự hào vì nghèo mà học giỏi. Hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] The wings of angel


Quên đọc hàng đầu. Mình đọc được rồi.

Tài Sản của Hino_Asa

Pet
Pet:

Chữ ký của thành viên

Sat Oct 01, 2011 7:52 pm
#109
Con người có thể đánh mất nhiều thứ nhưng xin đừng đánh mất trái tim yêu thương.
Yoshikuni_Chiaki
Yoshikuni_Chiaki
Bakugan Legendary

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
111/50000

Tài năng:20%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 111
BKGC BKGC : 49
Điểm đóng góp : 3
Age : 20
Stt : Con người có thể đánh mất nhiều thứ nhưng xin đừng đánh mất trái tim yêu thương.
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] The wings of angel


Hu hu , máy tính của mình ko có Vn.time nên ko đọc đc [Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 683346

Tài Sản của Yoshikuni_Chiaki


Chữ ký của thành viên

Sun Oct 02, 2011 10:06 am
#110
Ở đây một giọt máu rơi ngoài kia bao giọt máu rơi thấm đồng
Whitesami
Whitesami
Người hâm mộ bakugan

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
21/50000

Tài năng:%

Liên lạc

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 21
BKGC BKGC : 20
Điểm đóng góp : 1
Stt : Ở đây một giọt máu rơi ngoài kia bao giọt máu rơi thấm đồng
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] The wings of angel


Của em cg không có Vn.time!!!!!!!!!!!Thui,vậy khỏi sợ SA rồi!

Tài Sản của Whitesami


Chữ ký của thành viên

#111
Sponsored content

Cấp bậc thành viên

Danh vọng:
/50000

Tài năng:%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] The wings of angelTài Sản của Sponsored content


Chữ ký của thành viên[Bakugan fanfic] The wings of angel - Page 5 Collap11
---QUICK REPLY---
Trang 5 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5
Chat -